Oferujemy

Wiercenia geologiczne mechaniczne oraz ręczne wraz z poborem gruntu do analiz chemicznych
Transport oraz logistykę dostarczenia próbek do laboratorium
Akredytowane analizy chemiczne

Posiadamy bazę sprzętową odpowiedni personel akredytowanych próbkobiorców do prowadzenia wierceń geologicznych oraz poborów gruntu i wody oraz ścieków.

Zakres wykonywanych nadań każdorazowo ustalamy z Klientem na podstawie obowiązujących norm i aktów prawnych lub na podstawie posiadanych przez klienta decyzji administracyjnych.

Metodologię opieramy na

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. 2011 nr 258, poz. 1550 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. 2016 nr 0, poz. 85);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. 2002 nr 204, poz. 1728)