INTERRA EKOLOGIA oferuje szeroki zakres usług związanych z zakresem ochrony środowiska. Nasz specjalistycznie wykwalifikowany zespół ekspertów przygotowuje odpowiednie dokumenty związane z zagadnieniami ochrony środowiska oraz ekologii. Naszą pracę wykonujemy z pasją oraz zaangażowaniem ściśle opierając się na branżowych aktach prawnych,  w szczególności:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. z 2002 r., Nr 204, poz. 1728)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z   2011 r., Nr 258, poz. 1550 z późn. zm)
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
 • Prawo geologiczne i górnicze
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych wód podziemnych (Dz.U. z 2015 r. poz 85).

Wykonujemy pełen zakres akredytowanych chemicznych analiz laboratoryjnych zgodnie z wymogami rozporządzeń. Nasze laboratoria posiadają świadectwa akredytacji potwierdzone przez PCA.

Posiadamy również własny zespół geologów, którzy w terenie dokonują akredytowanych poborów zarówno gruntu jak i wody zgodnie z najnowszymi trendami wytyczonymi przez wymogi jakie stawia rozporządzenie.

Badania i ekspertyzy

Badania wód
Badania ścieków
Badania osadów ściekowych, wód oraz gleby
Monitoring składowisk odpadów
Monitoring migracji zanieczyszczeń

Usługi doradcze

Prowadzimy konsulting branżowy a na naszym panelu dyskusyjnym możesz w każdy poniedziałek skorzystać z usług doradczych naszego eksperta, który chętnie odpowie na pytania oraz odpowiednio nakieruje na możliwości rozwiązania danego zagadnienia.

W ramach ekspertyz oraz dokumentacji

 • opinie dotyczące stanu zanieczyszczenia gleb, gruntów z terenów przemysłowych, wód i ścieków
 • operaty wodnoprawne
 • raporty początkowe i końcowe
 • oceny zanieczyszczeń terenów poprzemysłowych oraz inwestycyjnych
 • opinie dotyczące stanu zanieczyszczenia gleb, gruntów z terenów przemysłowych, wód i ścieków
 • opinie ekologiczne o właściwościach odpadów i możliwościach ich wykorzystania
 • ocena agresywności wody względem betonu i stali
 • analizy ryzyka zanieczyszczenia gleby, wód, ujęć wód oraz wód gruntowych
 • ocena zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanów środowiska na potrzeby planu remediacji
 • oraz wiele innych

Specjaliści ds. ochrony środowiska